[اسم]

das Gen

/ɡeːn/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gene] [ملکی: Gens]

1 ژن

  • 1.Gene können dominant oder rezessiv sein.
    1. ژن‌ها می‌توانند غالب یا مغلوب باشند.
  • 2.Gene sind die Träger der Erbinformation
    2. ژن‌ها حامل اطلاعات ارثی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان