[اسم]

die Genauigkeit

قابل شمارش مونث

1 دقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان