[عبارت]

keiner Fliege etwas zuleide tun

/kaɪnɐ fliːgə ɛtvas tsuːlaɪdə tuːn/

1 بی‌آزار بودن خوش‌قلب بودن

  • 1.Sie war sehr lieb. Sie konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.
    1. او بسیار نازنین بود. او خوش‌قلب و بی‌آزار بود.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "به هیچ مگسی آزار رساندن" است که می‌توان آن را با عبارت فارسی "آزارش به مورچه هم نمی‌‌رسه" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان