[عبارت]

kein problem

/kaɪn pʁoːbleːm/

1 مشکلی نیست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان