[عبارت]

kein Kind von Traurigkeit sein

/kaɪn kɪnt fɔn tʁaʊʁɪçkaɪt zaɪn/

1 زنده‌دل بودن سرشار از زندگی بودن

  • 1.Paul ist kein Kind von Traurigkeit.
    1. "پائول" زنده‌دل است.
  • 2.Sie ist doch alt genug und auch kein Kind von Traurigkeit.
    2. او البته به میزان کافی بزرگ و سرشار از زندگی است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "فرزند ناراحتی نبودن" است و کنایه از "زنده‌دل بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان