[صفت]

kenntnisreich

قابل مقایسه

1 دانا مطلع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان