[فعل]

kentern

فعل گذرا و ناگذر

1 (واژگون شدن (قایق، کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان