[اسم]

das Kennzeichen

/ˈkɛntsaɪçən/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kennzeichen] [ملکی: Kennzeichens]

1 پلاک ماشین

  • 1.Das Auto hat ein Schweizer Kennzeichen.
    1. این ماشین یک پلاک سوئیسی دارد.
  • 2.Welches Kennzeichen hat Ihr Auto?
    2. پلاک ماشین شما چیه؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان