[قید]

längs

غیرقابل مقایسه

1 از درازا از طول

[حرف اضافه]

längs

[همراه: accusative]

2 در طول در امتداد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان