[اسم]

der Längsschnitt

قابل شمارش مذکر

1 مقطع طولی برش طولی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان