[اسم]

die Längsachse

قابل شمارش مونث

1 محور افقی محور طولی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان