[صفت]

sorglos

قابل مقایسه

1 بی‌دقت بی‌ملاحظه، بی احتیاط

2 بی‌غم و غصه آسوده‌خاطر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان