[فعل]

zurückfliegen

/tsuːrˈʏkflˌiːɡən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: flog zurück] [گذشته: flog zurück] [گذشته کامل: zurückgeflogen] [فعل کمکی: sein ]

1 (با هواپیما) برگشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان