[فعل]

zurückfahren

/tsuːʁʏkfaːʁən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: fuhr zurück] [گذشته: fuhr zurück] [گذشته کامل: zurückgefahren] [فعل کمکی: sein ]

1 برگشتن (با ماشین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان