[قید]

zurück

/tsuˈʁʏk/
غیرقابل مقایسه

1 برگشت بازگشت

 • 1.Bitte eine Fahrkarte nach Frankfurt und zurück!
  1. لطفاً یک بلیط رفت‌وبرگشت برای فرانکفورت (بدهید)!
 • 2.eine Stunde hin und eine Stunde zurück
  2. یک ساعت رفت و یک ساعت بازگشت
کاربرد قید zurück به معنای برگشت
- بازگشت دوباره به مبدأ، در مسیر نقطه شروع:
".Hin sind wir gelaufen, zurück haben wir ein Taxi genommen" (رفت را ما پیاده رفتیم، برگشت را یک تاکسی گرفتیم.)
- دوباره در مبدأ بودن:
".Sie ist noch nicht aus dem Urlaub zurück" (او هنوز از مسافرت بازنگشته‌است.)

2 عقب پس

 • 1.einen Schritt zurück!
  1. یک قدم عقب!
 • 2.fünf Punkte zurück
  2. پنج امتیاز عقب
کاربرد قید zurück به معنای عقب
- برای بیان عقب‌بودن در مسابقات ورزشی
"fünf Punkte zurück" (پنج امتیاز عقب)
- عقب‌بودن و جاماندن در توسعه یا پیشرفت
"Das Kind ist für sein Alter etwas zurück" (کودک برای سنش کمی عقب است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان