[قید]

zurzeit

/tsʊrˈtsaɪt/
غیرقابل مقایسه

1 در حال حاضر اکنون

مترادف و متضاد gegenwärtig momentan
  • 1.Alle Telefonleitungen sind zurzeit besetzt.
    1. تمام خطوط تلفن در حال حاضر مشغول هستند.
  • 2.Zurzeit habe ich sehr viel zu tun.
    2. در حال حاضر من خیلی (کار) برای انجام‌دادن دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان