[اسم]

آدم

( آ-د-م )
1 human human being , man , mankind , humankind
انسان یا انسان خردمند، یک پستاندار از نوع دوپا و از خانواده انسان‌سایان است.

human /ˈhjuː.mən/ /ˈhjuːmən/


human being /ˈhjumən ˈbiɪŋ/ /ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ/


man /mæn/ /mæn/


mankind /ˌmænˈkɑɪnd/ /mænˈkaɪnd/


humankind /ˌhjuːmənˈkaɪnd/ /ˌhjuːmənˈkaɪnd/

2 Adam
بر اساس اسطوره‌های سامی و کتاب مقدس ادیان ابراهیمی، نخستین انسانی است که آفریده شده‌است.

Adam /ˈædəm/ /ˈædəm/

[ضمیر]

آدم

( آ-د-م )
1 one
ضمیر غیرشخصی و نامعین، برای اشاره به فرد

one /wʌn/ /wʌn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان