[فعل]

آمیختن

( آ-م-ی-خ-ت-ن )
1 to mix to blend
درهم کردن، مخلوط کردن دو یا چند چیز

to mix /mɪks/ /mɪks/


to blend /blɛnd/ /blend/

2 to mix to combine , to mingle
درهم شدن، مخلوط شدن، آمیخته شدن

to mix /mɪks/ /mɪks/


to combine /ˈkɑmbaɪn/ /ˈkɒmbaɪn/


to mingle /ˈmɪŋɡl/ /ˈmɪŋɡl/

3 to mingle to socialize
معاشرت کردن

to mingle /ˈmɪŋɡl/ /ˈmɪŋɡl/


to socialize /ˈsoʊʃəlaɪz/ /ˈsəʊʃəlaɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان