[اسم]

آوازه

( آ-و-ا-ز-ه )
1 reputation fame , renown
شهرت، معروفیت، نام

reputation /ˌrɛpjəˈteɪʃən/ /ˌrepjuˈteɪʃn/


fame /feɪm/ /feɪm/


renown /rɪˈnaʊn/ /rɪˈnaʊn/

2 call song , sound , voice
صوت، آوا، نغمه و ترانه

call /kɔːl/ /kɔːl/


song /sɔːŋ/ /sɒŋ/


sound /sɑʊnd/ /saʊnd/


voice /vɔɪs/ /vɔɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان