[اسم]

آپارات

( آ-پ-ا-ر-ا-ت )
1 projector
دستگاهی برای نمایش فیلم یا عکس

projector /prəˈdʒektər/ /prəˈdʒektə/

2 apparatus device , machine
دستگاه، وسیله یا ماشین

apparatus /ˌæpəˈrætəs/ /ˌæpəˈreɪtəs/


device /dɪˈvaɪs/ /dɪˈvaɪs/


machine /məˈʃiːn/ /məˈʃiːn/

3 camera
دوربین عکاسی

camera /ˈkæm.rə/ /ˈkæmərə/

4 Vulcanization
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان