[اسم]

اجازه

( ا-ج-ا-ز-ه )
1 permission authorization , consent
موافقت، اذن

permission /pərˈmɪʃ.ən/ /pəˈmɪʃən/


authorization /ˌɔθərəˈzeɪʃən/ /ˌɔːθəraɪˈzeɪʃ(ə)n/


consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/

2 permit license
پروانه، جواز، مجوز، تصدیق

permit /pərˈmɪt/ /ˈpɜːmɪt/


license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان