[اسم]

استیل

( ا-س-ت-ی-ل )
1 style manner , way , technique , method
طرز، اسلوب، سبک، شیوه

style /staɪl/ /staɪl/


manner /ˈmæn.ər/ /ˈmænə/


way /weɪ/ /weɪ/


technique /tekˈniːk/ /tekˈniːk/


method /ˈmeθ.əd/ /ˈmeθəd/

2 steel
فولاد

steel /stiːl/ /stiːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان