[اسم]

اعلامیه

( ا-ع-ل-ا-م-ی-ه )
1 announcement declaration , communiqué , proclamation , statement
اطلاعیه، بیانیه یا گزارش رسمی درباره یک رخداد، حقیقت و ... که به‌طور رسمی اعلام می‌شود.

announcement /əˈnɑʊn.smənt/ /əˈnaʊnsmənt/


declaration /ˌdekləˈreɪʃn/ /ˌdekləˈreɪʃn/


communiqué /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/ /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/statement /ˈsteɪtmənt/ /ˈsteɪtmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان