[اسم]

افزار

( ا-ف-ز-ا-ر )
1 tool implement , instrument , device , apparatus
ابزار، وسیله، آلت، دستگاه؛ هر چیزی که به‌وسیله آن کاری انجام شود.

tool /tuːl/ /tuːl/


implement /ˈɪmpləˌmɛnt/ /ˈɪmplɪmənt/


instrument /ˈɪn.strə.mənt/ /ˈɪnstrəmənt/


device /dɪˈvaɪs/ /dɪˈvaɪs/


apparatus /ˌæpəˈrætəs/ /ˌæpəˈreɪtəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان