[اسم]

سرگرمی

( س-ر-گ-ر-م-ی )
1 entertainment fun , amusement

entertainment /ˌɛntərˈteɪnmənt/ /ˌɛntəˈteɪnmənt/


fun /fʌn/ /fʌn/


amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/

2 hobby pastime

hobby /ˈhɑb.i/ /ˈhɒbi/


pastime /ˈpæˌstaɪm/ /ˈpɑːstaɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان