[اسم]

نشست

( ن-ش-س-ت )
1 sitting meeting , conference , convention , session

sitting /sˈɪɾɪŋ/ /sˈɪtɪŋ/


meeting /ˈmiːt̬.ɪŋ/ /ˈmiːtɪŋ/


conference /ˈkɑnfərəns/ /ˈkɒnfərəns/


convention /kənˈvɛnʃən/ /kənˈvɛnʃən/


session /ˈseʃ.ən/ /ˈseʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان