[اسم]

sitting

/sˈɪɾɪŋ/
قابل شمارش

1 نوبت بار، دفعه

2 نشست جلسه

مترادف و متضاد meeting session
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان