[اسم]

meeting

/ˈmiːt̬.ɪŋ/
قابل شمارش

1 جلسه قرار ملاقات

مترادف و متضاد assembly gathering
to have/hold/call/attend a meeting
جلسه داشتن/برگزار کردن/فراخواندن/شرکت کردن
 • We're having a meeting on Thursday to discuss the problem.
  ما برای بحث درباره مشکل روز پنجشنبه جلسه‌ای داریم.
at a meeting
در جلسه
 • I’ll raise the matter at the next meeting.
  من در جلسه بعدی موضوع را مطرح خواهم کرد.
in a meeting
در جلسه
 • She said that Mr Coleby was in a meeting.
  او گفت که آقای "کولبی" در جلسه است.
meeting about/on
جلسه درباره/در باب
 • There was a public meeting about the future of the gallery.
  یک جلسه علنی درباره آینده نگارخانه برگزار شد.
meeting with somebody
جلسه با کسی
 • I’ve got a meeting with Mr Edwards this afternoon.
  من امروز بعدازظهر با آقای ادواردز جلسه داشتم.
meeting of somebody
جلسه کسی
 • a meeting of senior politicians
  جلسه سیاستمداران ارشد
meeting between somebody
جلسه بین کسی
 • a meeting between unions and management
  یک جلسه بین اصناف و مدیریت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان