[فعل]

کردن

( ک-ر-د-ن )
1 to do to perform , to execute

to do /du/ /duː/


to perform /pərˈfɔːrm/ /pəˈfɔːm/


to execute /ˈeksɪkjuːt/ /ˈeksɪkjuːt/

2 to make

to make /meɪk/ /meɪk/

3 to fuck

to fuck /fˈʌk/ /fˈʌk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان