[فعل]

to acclimate

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عادت کردن خو گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان