[اسم]

acclamation

/ˌækləˈmeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تشویق تحسین و شادی

مترادف و متضاد applause praise

2 رای شفاهی (با کف زدن و تشویق بدون شمارش آرا)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان