[اسم]

accountability

/əˈkaʊntəbɪlɪti/
غیرقابل شمارش

1 مسئولیت پاسخگویی

مترادف و متضاد esponsibility
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان