[صفت]

alienable

قابل مقایسه

1 قابل انتقال به غیر واگذاردنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان