[اسم]

amphibian

/æmˈfɪbiən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوزیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوزیست
  • 1.frogs and toads are amphibians.
    1. قورباغه‌ها و وزغ‌ها دوزیست هستند.
[صفت]

amphibian

/æmˈfɪbiən/
غیرقابل مقایسه

2 دوزیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوزیستی آبی‌خاکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان