[صفت]

amphibious

/æmfˈɪbɪəs/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوزیست آبی‌خاکی

2 آبی‌خاکی (وسایل نقلیه یا جنگ)

معادل ها در دیکشنری فارسی: آبی‌خاکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان