[اسم]

amphimacer

قابل شمارش

1 یک هجای کوتاه بین دو هجای بلند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان