[قید]

arbitrarily

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دلبخواهی بدون برنامه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلبخواهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان