[صفت]

arbitrary

/ˈɑrbɪˌtrɛri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more arbitrary] [حالت عالی: most arbitrary]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خودسرانه خودکامه

مترادف و متضاد dictatorial tyrannical democratic
a country under arbitrary government
کشوری تحت کنترل دولت خودکامه

2 قراردادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلبخواهی قراردادی
مترادف و متضاد capricious random rational
arbitrary concepts of life
مفاهیم قراردادی زندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان