[فعل]

to arbitrate

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 داوری کردن حکمیت کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: داوری کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان