[اسم]

arbitrary decision

/ˈɑrbəˌtrɛri dɪˈsɪʒən/
قابل شمارش

1 تصمیم شخصی و بوالهوسانه تصمیم غیرمعقول، تصمیم غیرمنطقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان