[اسم]

attention span

/ɐtˈɛnʃən spˈæn/
قابل شمارش

1 بازه زمانی توجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان