[اسم]

Bactrian camel

/bˈæktɹiən kˈæməl/
قابل شمارش

1 شتر دوکوهانه (جانورشناسی) شتر بلخی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شتر دوکوهانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان