[قید]

badly

/ˈbædli/
غیرقابل مقایسه

1 بد

مترادف و متضاد awfully poorly terribly well
to play/do badly
بد بازی کردن/کاری را انجام دادن
 • 1. He did badly on his exams.
  1. او امتحاناتش را بد گذراند.
 • 2. They played very badly in the first half.
  2. آنها نیمه اول بد بازی کردند.
badly organized/behaved/dressed...
بد برنامه‌ریزی‌شده/رفتار/لباس و...
 • 1. The event was badly organized.
  1. مراسم، بد برنامه‌ریزی شده بود.
 • 2. Their children are extremely badly behaved.
  2. بچه‌های آنها بسیار بدرفتار بودند.

2 به‌شدت خیلی زیاد

مترادف و متضاد greatly seriously severely slightly
 • 1.He needs the money very badly.
  1. او به‌شدت به پول نیاز دارد.
badly hurt/injured/wounded
به‌شدت آسیب‌دیده/زخمی‌شده/مجروح
 • Fortunately no one was badly hurt.
  خوشبختانه، هیچکس به‌شدت آسیب ندید.
to want something badly
چیزی را به‌شدت خواستن
 • Caroline wanted the job badly.
  "کارولین" به‌شدت آن شغل را می‌خواست.
to miss somebody badly
به‌شدت برای کسی دلتنگ شدن
 • Lucy was missing Gary badly.
  "لوسی" به‌شدت دلش برای "گری" تنگ شده بود.
to be badly in need of something
به‌شدت نیازمند چیزی بودن
 • They are badly in need of help.
  آنها به‌شدت نیازمند کمک هستند.

3 به‌طور بد

 • 1.I thought he was treated very badly.
  1. به نظرم با او به‌طور بسیار بدی رفتار شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان