[اسم]

bastinado

/bˌæstɪnˈɑːdoʊ/
غیرقابل شمارش

1 فلک (تنبیه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلک
[فعل]

to bastinado

/bˌæstɪnˈɑːdoʊ/
فعل گذرا
[گذشته: bastinadoed] [گذشته: bastinadoed] [گذشته کامل: bastinadoed]

2 فلک کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلک کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان