[اسم]

basting thread

/bˈæstɪŋ θɹˈɛd/
قابل شمارش

1 نخ کوک

معادل ها در دیکشنری فارسی: نخ کوک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان