[اسم]

birthweight

/ˈbɜːrθweɪt/
قابل شمارش

1 وزن (نوزاد) هنگام تولد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان