[اسم]

birthmark

/ˈbɜːrθmɑːrk/
قابل شمارش

1 ماه گرفتگی خال مادر زاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماه‌گرفتگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان