[اسم]

birthing

/ˈbɜːrθɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 به دنیا آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان