[اسم]

birthday

/ˈbɜːrθdeɪ/
قابل شمارش

1 (روز) تولد

a birthday card/party/present/cake
کارت/جشن/کادو/کیک تولد
 • 1. I'm making her a birthday cake.
  1. من دارم برایش کیک تولد درست می‌کنم.
 • 2. Is she having a birthday party?
  2. آیا او جشن تولد می‌گیرد؟
somebody’s first/18th/40th ... birthday
تولد یک سالگی/هجده سالگی/چهل سالگی و...
 • She is celebrating her 70th birthday.
  او تولد 70 سالگی‌اش را جشن می‌گیرد.
happy birthday
تولدت مبارک
 • Happy Birthday, Linda!
  تولدت مبارک، "لیندا"!
to celebrate somebody’s birthday
تولد کسی را جشن گرفتن
 • He will celebrate his 90th birthday on 25th August.
  او روز بیست و پنجم اوت تولد نود سالگی‌اش را جشن خواهد گرفت.
to remember/forget somebody’s birthday
تولد کسی را به یاد داشتن/فراموش کردن
 • She always remembers my birthday.
  او همیشه تولد من را به یاد دارد.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان