[اسم]

birth rate

/ˈbɜːrθ reɪt/
قابل شمارش

1 نرخ تولد نرخ زاد و ولد

  • 1. The birth rate is rising.
    1 . نرخ زاد و ولد در حال افزایش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان