[اسم]

birth rate

/ˈbɜːrθ reɪt/
قابل شمارش

1 نرخ تولد نرخ زاد و ولد

معادل ها در دیکشنری فارسی: میزان زاد و ولد نرخ زاد و ولد
  • 1.The birth rate is rising.
    1. نرخ زاد و ولد در حال افزایش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان